xiu2022mobility
Mobility census for monitoring rapid urban development
Gezhi Xiu, Jianying Wang, Thilo Gross, Mei-Po Kwan, Xia Peng and Yu Liu
J. R. Soc. Interface. 21, 1-12, 2024

Simple and Elegant

G Xiu, J Wang, T Gross et al.: Mobility census for monitoring rapid urban development. Journal of The Royal Society Interface 21, 1—12, 2024. [doi:10.1098/rsif.2023.0495]
\bibitem{xiu2022mobility} G Xiu, J Wang, T Gross et al.: Mobility census for monitoring rapid urban development. Journal of The Royal Society Interface 21, 1--12, 2024. [doi:10.1098/rsif.2023.0495]

American Physical Society

G Xiu, J Wang, T Gross et al., Journal of The Royal Society Interface 21, 1—12, (2024). [doi:10.1098/rsif.2023.0495]
\bibitem{xiu2022mobility} G Xiu, J Wang, T Gross et al., Journal of The Royal Society Interface \textbf{21}, 1--12, (2024). [doi:10.1098/rsif.2023.0495]

Harvard

Xiu, G., Wang, J., Gross, T., Kwan, M., Peng, X. et al. (2024) ‘Mobility census for monitoring rapid urban development’. Journal of The Royal Society Interface, 21(214), 1—12. [doi:10.1098/rsif.2023.0495]
\bibitem{xiu2022mobility} Xiu, G., Wang, J., Gross, T., Kwan, M., Peng, X. et al. (2024) ‘Mobility census for monitoring rapid urban development'. \textit{Journal of The Royal Society Interface}, 21(214), 1--12. [doi:10.1098/rsif.2023.0495]

Chicago

Xiu, Gezhi, Wang, Jianying, Gross, Thilo, Kwan, Mei-Po, Peng, Xia et al. “Mobility census for monitoring rapid urban development.” Journal of The Royal Society Interface 21, no. 214 (2024) 1—12. [doi:10.1098/rsif.2023.0495]
\bibitem{xiu2022mobility} Xiu, Gezhi, Wang, Jianying, Gross, Thilo, Kwan, Mei-Po, Peng, Xia et al. ‘‘Mobility census for monitoring rapid urban development.'' \textit{Journal of The Royal Society Interface} 21, no.~214 (2024) 1--12. [doi:10.1098/rsif.2023.0495]

BibTex

@article{xiu2022mobility,
  title = {Mobility census for monitoring rapid urban development},
  year = {2024},
  author = {Xiu, Gezhi and Wang, Jianying and Gross, Thilo and Kwan, Mei-Po and Peng, Xia and Liu, Yu},
  doi = {10.1098/rsif.2023.0495},
  number = {214},
  journal = {Journal of The Royal Society Interface},
  volume = {21},
  pages = {1--12},
}

RIS

TY  - JOUR
DA  - 2024
AV  - 2212.05487
A1  - Xiu, Gezhi
A2  - Wang, Jianying
A3  - Gross, Thilo
A4  - Kwan, Mei-Po
AU  - Peng, Xia
AU  - Liu, Yu
DO  - 10.1098/rsif.2023.0495
EP  - 12
IS  - 214
J1  - Journal of The Royal Society Interface
SP  - 1
TI  - Mobility census for monitoring rapid urban development
VO  - 21
ER  -